ASTRID KRUSE JENSEN

FLOATING

Det overkliga i verkligheten och förskjutna minnen är fenomen jag behandlar i mina verk.

Motiven i verken är landskap som ligger mig nära, t.ex miljön runt min ateljé i Skarresø. 

Människor och konstgjorda element i mina bilder finns för att understryka och ibland störa tolkningen. Jag skapar bilder där figurer och landskap sammanflätas. Kvinnan i bilden konsumeras av landskapet och försvinner i en sinnesstämning. 

Det okontrollerbara är det som fascinerar och därför fotograferar jag med en Polaroid kamera ( SX 70) som inte ger möjlighet att återge en exakt skärpa av motiven.

I många verk bryter ljuset i bakgrunden och reflektionerna upp motivet och stör känslan av kontinuitet. Reflektionerna förvränger men är även en del av verkligheten. På detta sätt blir subjektet abstrakt och verkligheten en illusion. 

Fotografiet, landskapet och minnet: att kombinera dessa i verken skapar en konstant alternering mellan fysiska och mentala landskap.

I verken spelar materialen, minnen och mediat en stor roll då de tillsammans skapar en bredare narrativ om medvetenhet och levande minnen. Jag arbetar ur ett perspektiv där mänskligheten och naturen kombineras till en högre helhet, saknaden efter denna helhet samt efter en tillvaro som överskrider tid o rum.

Verken skapas genom att skanna in Polaroid bilderna och printa dem i en stor skala eller på ett semi-transparent material.

Verken hänger ofta i lätta material som en installation, fritt i ett utrymme där åskådaren omfamnas i landskapen. Samtidigt är materialet av verken näst intill transparent och ger ett intryck av rörelse och av att framkallningen ännu sker.

Utställningen är öppen 12.1-15.2.2019
Ti-fre 11-17, lö 10-14

ASTRID KRUSE JENSEN

FLOATING

Epätodellisuus todellisuudessa ja vääristyneet muistot ovat ilmiöitä, joita käsittelen teoksissani.

Maisemat teoksissani ovat lähiympäristöstäni kuten studiotani ympäröivä luonto Skarresøssä. Kuvat ovat ajattomia ja niissä esiintyvät hahmot ja aiheet sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa maisemat kuvaavat sisäistä mielentilaa. Käytän kuvissani ihmisiä sekä ihmisten luomia elementtejä alleviivatakseni ja osittain myös horjuuttamaan tulkintaa. Luon kuvia, joissa hahmot ja maisemat nivoutuvat yhteen. Kuvassa nainen katoaa maisemaan ja jäljelle jää kuva muistosta ja siitä syntyvästä tunteesta.

Työstän kuvia, jotka käsittelevät keinotekoista ja hallittua kauneutta maisemassa, jossa elementtejä ei kuitenkaan pysty hallitsemaan. Juuri hallitsemattomuus kiehtoo minua ja kuvaan siksi pienellä Polaroid kameralla ( SX 70).

Monessa teoksessa takavalo ja heijastukset häiritsevät loputtomuuden tunnetta kuvissa. Heijastukset vääristävät, mutta ovat samalla osa todellisuutta. Kohteesta tulee abstrakti ja todellisuudesta illuusio.

Valokuva, maisema ja muisto: yhdistelemällä nämä syntyy jatkuva muunnelma fyysisen ja henkisen maiseman välillä.

Teoksissa materiaaleilla, muistoilla ja tekotavalla on suuri merkitys, koska yhdessä ne luovat laajemman narratiivin tietoisuudesta ja olemassa olevista muistoista. 

Työskentelen lähtökohtaisesti ihmisyyden ja luonnon luomasta kokonaisuudesta, tämän kaipuusta ja mielentilasta, jossa ei ole aikaa eikä paikkaa. 

Teokset ovat Polaroid kuvia, jotka olen skannannut ja tulostanut suuremmassa skaalassa ja usein myös läpikuultavalle materiaalille.

Teokset roikkuvat usein vapaasti tilassa installationa kietoen katsojan maisemaan. Teosten läpikuultavuus luovat illuusion liikkeestä ja tunteen kuvien kehittymisestä.

Näyttely on auki 12.1-15.2.2019
Ti-pe 11-17, la 10-14