SOFIE JOKINEN

Meanders of Time 12.1. – 24.2.2017

Galleri Zebra

Sofie Jokisen näyttelyn nimi Meanders of Time viittaa mutkittelevaan jokeen ja aikaan. Valokuviin on veneestä käsin vangittu jokimaisemia, jotka kuljettavat ajatukset romantiikan ajan maalaustaiteeseen. Mielikuvitus, tunteet ja vapaus romantiikan kaudelle ominaisina ilmenemismuotoina ovat teoksissa vahvasti läsnä, mutta niin myös ajalle tyypillinen tapa yhdistää taide, tutkimuksellisuus ja teoria. Taidehistorialliset viittaukset vaikuttavat tulkintaan kuvien maisemasta, ja tuttu kansallisromanttinen maisema näyttäytyy kansainvälisten vaikutteiden valossa samanaikaisesti tuttuna ja vieraana. Jokisen teokset rakentuvat ajan ja paikan problematiikan jatkumossa ja tuovat keskusteluun uusia tasoja.

Virtaavan veden liike, joka on sekä kuvaamisen paikka että kohde, pysähtyy kuviin. Kuvat ovat rakennettu eri aikoina samasta joesta otettuja kuvia yhdistelemällä, mikä korostaa kuvien jännitteistä suhdetta aikaan ja valokuvaan usein liitettyyn todistearvoon. Valokuvateorian peruskysymykset asettuvat Jokisen työskentelyssä keskiöön tavassa, jolla kuvaamisen hetki ei enää olekaan yksi tietty hetki, vaan päällekkäisiä aikatasoja. Itse kohde, luonto, ei kuitenkaan ole alisteinen tekniikalle, vaan muodostaa sen kanssa esteettisesti ja teoreettisesti kiinnostavan käsiteparin. Tilallisen kokemuksen representaatio jää usein puutteelliseksi, ja useita aika kerroksia sisältävän tekniikan kautta Jokinen onnistuu tavoittamaan jotakin yleisen esittämistavan ylittävää. Havainnon, todellisuuden ja teoksen välille syntyy rytminen jännite, jonka keskiössä on vesi, arkaainen elementti, joka toimii sekä symbolina että metaforana kuin esteettisen mielihyvän lähteenä. Eri aikojen kerroksellisuus tekee kuvista ja havainnoista läpinäkyviä niin teoreettisesti kuin visuaalisestikin näkökulman vaihdellessa yksityiskohdista laajoihin kokonaisuuksiin.

Anna Jensen, kuraattori, kriitikko ja Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava tutkija

Näyttelyä ovat tukeneet Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet

 

SOFIE JOKINEN
Meanders of Time 12.1. – 24.2.2017
Galleri Zebra

1. Meanders in Svartå II, 1/5 70×47 1.100

2. Meanders in Fiskars, 1/5 64×96 1.450

3. Meanders in Billnäs, 1/5 80×53 1.350

4. Meanders in Svartå, 1/5 96×125 1.850

5. Meanders in Lemmenjoki, 1/5 100×67 1.650

6. Meanders in Fiskars II, 1/5 57×83 1.450

7. Meanders in Svartå III, 1/5 70×47 1.100

Pigmentavdrag på aluminiumkompositskiva, ProSec

Pigmenttivedos alumiinikomposiittilevylle, ProSec

Pigment prints on aluminium dibond, ProSec

sofie.jokinen@gmail.com

www.sofiejokinen.com

+358404168691

SOFIE JOKINEN

Meanders of Time 12.1. – 24.2.2017

Galleri Zebra

Namnet på Sofie Jokinens utställning Meanders of Time hänvisar till den slingrande floden och tiden. Färdandes med båt fångar fotografierna flodlandskapen som för tankarna till romantikens målarkonst. Fantasi, känslor och frihet, alla karakteristiska uttrycksätt för tidsepoken är starkt närvarande i verken, men också det för tiden typiska sättet att förena konst, forskning och teori. De konsthistoriska antydningarna spelar in på tolkningen av bildlandskapen. I ljuset av de internationella influenserna förefaller det bekanta nationalromantiska landskapet på samma gång välbekant och främmande. Jokinens verk uppstår i ett kontinuum inom problematiken kring tid och plats och medför nya plan till diskussionen. Det strömmande vattnets rörelse, vilket är både platsen och föremålet för fotograferandet, stannar upp i bilden. Bilderna är konstruerade genom att kombinera digitala negativ tagna under olika tidpunkter längs med samma flod, vilket framhäver fotografiets laddade och spända förhållande till tiden och det med fotografiet förknippade sanningsvärdet. Grundfrågorna inom fototeorin ställs i fokus för Jokinens arbete, genom sättet på vilket stunden för fotograferandet inte längre är en bestämd stund utan ovanpå varandra placerade tidslager. Själva föremålet, naturen, är dock inte underordnad tekniken, utan bildar tillsammans med den ett estetiskt och teoretiskt intressant begreppspar. Representationen för upplevelsen av det rumsliga förblir ofta bristfällig. Genom den av flera tidslager bestående metoden lyckas Jokinen nå någonting som överskrider det allmänna presentationssättet. Mellan perceptionen, verkligheten och verket uppstår en rytmisk spänning. I centrumet för detta är vattnet, ett arkaiskt element som fungerar både som symbol och metafor, som en källa för estetiskt välbehag. De olika tidsplanen gör att bilderna och observationerna blir genomskinliga så väl teoretiskt som visuellt då synvinkeln varierar från detaljerna till de vida helheterna. Anna Jensen, kurator, kritiker och doktorand på Aalto-universitetetet Utställningen har understötts av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet